Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Blog

Pace între oamenii plăcuţi Lui

Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” (Luca 2:12-14)

Pentru cine pace? Există un ton sumbru în lauda îngerilor. Pace în mijlocul celor peste care se odihneşte harul Său. Pace în mijlocul celor plăcuţi Lui. Dar fără credinţa este imposibil să-I fi plăcut Lui (Evrei 11:6). Deci Crăciunul nu aduce pace tuturor.

„Şi judecata aceasta stă în faptul că,” spunea Isus, „odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele” (Ioan 3:19). Sau aşa cum spunea bătrânul Simeon atunci când a văzut copilul Isus, „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel şi să fie un semn care va stârni împotrivire… ca să descopere gândurile multor inimi” (Luca 2:34-35). Oh, câţi de mulţi sunt aceia care se uită la mohorâta şi friguroasa zi de Crăciun şi nu vă nimic mai mult decât atât – un semn care va stârni împotrivire.

„A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:11-12). Numai ucenicilor Săi le-a spus Isus, „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” (Ioan 14:27)

Oamenii care se bucură de pacea lui Dumnezeu ce întrece orice pricepere sunt aceia care în toate lucrurile prin rugăciune şi cereri îşi aduc dorinţele la cunoştinţa lui Dumnezeu (Filipeni 4:6-7).

Cheia care deschide acest cufăr al păcii lui Dumnezeu este credinţa în promisiunile lui Dumnezeu. De aceea Pavel se roagă, „Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa” (Romani 15:13). Şi când noi ne încredem în promisiunile lui Dumnezeu şi avem bucurie, pace şi dragoste, Dumnezeu este glorificat.

Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui! Între toţi – din fiecare popor, de fiecare limbă, din fiecare naţiune – toţi cei care cred.

Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/peace-to-those-with-whom-he-s-pleased

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *